Smart start влијание

За период од шест месеци, успеавме да трансформираме 20 невладини организации во идни социјални претпријатија. Преку шесте модули во рамки на Школото Smart Start, 20 невладини организации почнаа да размислуваат пазарно и се подготвија да направат профит за да ја финансираат својата непрофитна организација. Подготвени се да размислуваат и делуваат кон одредени општествени проблеми истовремено со социјален и претприемачки пристап, притоа непосредно вклучувајќи ги заедниците или групите граѓани со кои секојдневно работат. На тој начин ја зголемивме и зацврстивме понудата на социјални претприемачи во земјата.

Преку средствата за јавно информирање, успеваме и да ја подигнеме свеста кај општата јавност за значењето на социјалното претприемништво, да креираме двоен систем на преференца за продуктите и услугите кои ги создаваат социјалните претпријатија. На тој начин влијаеме да се зголеми побарувачката за продукти и услуги од социјални претпријатија.

Дополнително, ЦИКП Скопје преку свои претставници во работната група за подготовка на правната и политичка рамка за социјално претприемништво активно придонесува во подготовката на законската рамка и дава препораки за промена политиките кои ќе овозможат нови финансиски инструменти за поддршка на социјалното претприемништво во Република Македонија.

Во следниот период ги очекуваме и првите конкретни резултати – видливи вработувања во социјални претпријатија кои се дел од Smart Start hub-от како и   решавање на општествените предизвици или недостатоци на кои работат како што се невработеноста, исклученоста на руралните жени од пазарот на трудот, загадувањето на воздухот, зголемување на свеста за здрав и еколошки начин на живеење, младинската невработеност, заштита на културното наследство и вредности, социјално вклучување на лица со хендикеп, поранешни корисници на дрога, зависници од хазард и алкохол и сл.