Индустриски односи

Трговски синдикати, колективно преговарање со социјалните партнери, управување со трудот како и државната трудова политика и трудов законик се главните теми на ова поле на истражување. Истражувањето на ЦИКП ги опфаќа  повеќето од овие теми со цел да го открие влијанието на различните мерки и јавни политики, од социјална до економска јавна политика, врз индустриските односи во земјата.