Generation 2010/2011

Љуљзим Селами

Образование: Магистер по политички науки

Советник за односи со јавност, Општина Гостивар

Тоше Зафиров

Образование: Магистрант на политички науки

Проект координатор во институтот ”Прогрес”

Линдита Реџепи

Образование: Магистрант по Меѓународни односи и разрешување на конфликти

Работна позиција: Програмски менаџер, Американски Мировен корпус

Оливер Станоески

Образование: Доктор на науки по мир и развој

Соработник во Министерство за внатрешни работи. 

Линдита Шакири Атанасова

Образование: Дипломиран инжињер по металургија; Магистрант на меѓународни односи и дипломатија

Советник во град Скопје (Член на највисоките раководства на СДСМ)

Наташа Доневска

Образование: Докторант во областа одржлив развој, Германија, Магистер по меѓународна соработка и развој; Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Консултант за одржлив развој

Image result for Диоген Хаџи-Коста Милевски
Диоген Хаџи-Коста Милевски

Образование: Докторант на јавна администрација

Асистент на Правен Факултет, УКЛО, Директор на институт Политеа

 Darko Pavlovsky's Profile Photo, Image may contain: one or more people, sunglasses and outdoor
Дарко Павловски

Образование: Магистер по меѓународно јавно право

Национален правен офицер на Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Image result for Ненад Златановиќ
Ненад Златановиќ

Образование: Специјалист интернист – субспецијалист кардиолог; Магистер по медицински науки

Работна позиција: Вработен во ПЗО Кор-Медико Скопје

 Image result for Калтрина Зеколи
Калтрина Зеколи

Образование: Магистер по правни науки

Асистент на Државниот универзитет во Тетово; вработена во општина Чаир

 Related image
Бурим Латифи

Образование: Магистер на корпоративни финансии и банкарство

Државен службеник во министерството за економија

 
Драгана Букилица

Образование: Дипломиран филолог

Советник во општина Аеродром

Image result for Катерина Тодоровска
Катерина Тодоровска

Образование: Дипломиран правник и Магистер по европски студии

Работна позиција: правник во Судот за човекови права во Стразбур.

Стево Бајдески

Образование: Магистрант по мир и развој

Приватен бизнис

Image result for Африм Бакиу
Африм Бакиу

Образование: Дипломиран филолог

Наставник по англиски јазик

 Image result for Томе Гушев
Томе Гушев

Образование: Магистар по применета политика

Советник за правна и политичка едикација во Парламентарен Институт при Собрание на РМ

 
Горазд Милошовски

Образование: Дипломирал политички студии, УКИМ

Односи со јавност во кабинетот на Премиерот на  Владата на Република Македонија

 Biljana Avramoska Gjoreska's Profile Photo, Image may contain: 1 person, closeup
Билјана Аврамоска (Ѓореска)

Образование: Магистер по меѓународна и европска безбедност Соработник за човечки ресурси во Министерство за одбрана, член на Извршен Одбор на ЛДП

 Image result for Бетијан Китев
Бетијан Китев

Образование: Магистер по политички науки, УКИМ

Пратеник во Собрание на РМ

 Image result for Марија Теговска
Марија Теговска

Образование: Магистер на меѓународни односи

Вработена во невладина организација Цивил 

   

 

     


  Comments by Participants / Коментари од учесници

  

“The experience with the School of Public Policy is a   special pleasure and spiritual enrichment because it gives opportunity to   have open and constructive debates on different topics in the society and   also, to meet and socialize with people from the intellectual elite in the   country and beyond”

Darko Pavlovski (Lawyer to the European Court   of Human rights in Strasbourg, France) 

 

“School of Public Policy Mother Teresa is a great   networking opportunity for civic activists of all generations in Macedonia by creating a forum to exchange ideas and opinions about current, past and  future challenges of our society. This school is a rare opportunity for   consideration of the domestic social problems in an international context, and the opening scene of the international issues that have an impact on  domestic social trends “

Katerina Todorovska ( MA European Studies at the University of Hamburg, Germany)

 

“Unforgettable experience accompanied by moments of   professionalism and friendship with a group of promising young people, future   leaders in their fields. Professional debates, acquired new skills in the   process of reproduction public policies, and mutual exchange of views on given issues, is a solid foundation upon which this school is building its future and promote the future of its participants. “

Oliver Stanoeski (Ph.D. and an associate of the Institute for Security, Defence and Peace at the Faculty of Philosophy) 

 

“Participation in the School of Public Policy” Mother   Teresa “is a very positive experience because through organized lectures   from renowned lecturers, it gives the opportunity to meet and deepen the   knowledge of current issues of domestic and international politics. The   quality and reputation of the school speaks mostly by the fact that it is   supported and funded by the Council of Europe. One of the most important things in the participation of this school is the wonderful atmosphere for work that presents a good foundation for acquisition of new honest friendships that will continue to be further maintained. Eventually, I would   like to extend my gratitude to the organizing team for their professional   spirit but also comradely attitude towards all participants in the first   generation of school.

Lindita Sakiri Atanasova (Municipality of Aerodrom Advisor). 

 

“I thank the CRPM for the wonderful experience the School of Public Policy “Mother Teresa ” gave to me. Within the school, I met  wonderful young and smart people, created significant contacts, not only in the private sphere but to the professional one as well, with people with whom they collaborate today. It is worth mentioning the session in Strasbourg that makes this school irreplaceable “

 Diana Stojanovic Djordjevic  (Ph.D., employed at the Institute for Sociological, Political and Legal Research)

 


 

“Искуството со школата за јавни политики е едно посебно   задоволство и духовно збогатување бидејќи претставува можност за отворена и   конструктивна дебата за различни, горливи теми во општеството како и за   запознавање и дружење со личности од интелектуалната елита во земјата и   пошироко”

Дарко Павловски (правник  во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција). 

  

“Школата за јавни политики Мајка Тереза е одлична можност за   вмрежувањена граѓанските активисти од сите генерации во Македонија преку   создавање на форум за размена на идеи и мислења за сегашните, минатите и   идните предизвици на нашето општество. Оваа школа претставува ретка прилика   за согледување на домашните општествени проблеми во меѓународен контекст,   како и за отворање на прашања од меѓународната сцена кои имаат свое влијание   во домашните општествени текови”

Катерина Тодоровска (Магистер по европски студии на универзитетот во Хамбург, Германија).

 

“Незаборавно искуство пропратено со моменти на професионализам и   дружење со една група на млади и перспективни луѓе, идни лидери во своите   области. Стручните дебати, стекнатите нови вештини во однос на процесот на   креирење јавни политики, како и размената на меѓусебните ставови на дадените   проблематики, се цврста основа врз која оваа школа ја гради својата иднина но   и ја промовира иднината на нејзините учесници.” 

Оливер Станоески (докторант и стручен соработник на Институтот за безбедност,   одбрана и мир при Филозофскиот Факултет во Скопје)  

 

Учеството на школата за Јавни Политики”Мајка Тереза”   претставува едно многу позитивно искуство бидејќи преку организираните   предавања од реномирани предавачи се дава можност за запознавање и   продлабочување на знаењата на актуелни теми од домашната и меѓународната   политика. За квалитетот и реномето на школата најмногу говори фактот што таа   е подржана и финансирана од страна на Советот на Европа. Една од најважните   работи во учеството на оваа школа е прекрасната атмосфера за работа која   претставува добра подлога за стекнување на нови искрени пријателства кои   продолжуваат понатаму да се одржуваат. На крајот би сакала да упатам голема   благодарност до организацискиот тим на школата за нивниот професионален но   истовремено и другарски однос кон сите учесници на првата генерација на   школата. “

Линдита Шакири Атанасова   (Советник во општина Аеродром)  

 

“Му благодарам на ЦРПМ за прекрасното искуство кое што ми го   овозможи Школата за Јавни Политики”Мајка Тереза”. Во рамките на школата   запознав прекрасни млади и паметни луѓе, остварив значајни контакти, не само   приватно, туку и професионално, луѓе со кои што соработувам и денес. Вреди да   се спомене и сесијата во Страсбург која ја прави оваа школа незаменлива”

Дијана   Стојановиќ Ѓорѓевиќ (докторант; вработена во институтот за социолошки и   политичко-правни истражувања).