Infographic: Hidden economy/Инфографик: Скриена економија

0
94

Погледнете го најновиот инфографик кој го изработи тимот на ЦИКП врз основ на резултатите добиени од следењето на скриената економија кон крајот на 2018 година. Интересни податоци за тоа колку често граѓаните добиваат фискална сметка за производите кои ги купуваат и колкава е основицата на нивната плата за која им се покриени придонесите. До инфографикот може да пристапите тука.

 

Take a look at the latest infographic developed by the CRPM team based on the results obtained from monitoring the hidden economy at the end of 2018. It is interesting how often citizens receive a fiscal bill for the products they buy, as well as the basis of their salaries for which their contributions are covered. The infographic can be accessed here.