Industrial Relations – Publications

1. THE ADAPTATION OF INDUSTRIAL RELATIONS TOWARDS NEW FORMS OF WORK

2. The New Forms of Employment – comparative study

3. Водич за вработени лица

4. Индустриски односи во Македонија: Предизвици во пресрет на економското заздравување

4.1. Industrial Relations in Macedonia: Challenges Ahead of Economic Recovery

5. Национален извештај – Влијанието на економската криза врз индустриските односи во Македонија: Политички одговори за оправување од кризата

5.1. National Report – The Impact of Economic Crisis on Industrial Relations System in Macedonia: Policy Responses as Key Recovery Tools

6. RESEARCH OF SEASONAL EMPLOYMENT SYSTEM