Industrial Relations – Publications

1. (дополнително ќе ја прикачиме финалната верзија кога ќе биде готова на македонски и англиски јазик)

2. (дополнително ќе ја прикачиме финалната верзија на компаративната студија на англиски јазик)

3. (дополнително ќе прикачиме Водич за вработени лица на македонски јазик)

4. Индустриски односи во Македонија: Предизвици во пресрет на економското заздравување

4.1. Industrial Relations in Macedonia: Challenges Ahead of Economic Recovery

5. Национален извештај – Влијанието на економската криза врз индустриските односи во Македонија: Политички одговори за оправување од кризата

5.1. National Report – The Impact of Economic Crisis on Industrial Relations System in Macedonia: Policy Responses as Key Recovery Tools