Generation 2017/2018

Дора Јурукова

Образование: Магистер на политички науки, докторанд на историски науки

Работно место: Државен архив на РМ

Александар Ралев

Образование: Магистер на економски науки -Mеѓународен Mенаџмент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје – Економски институт

Работна позиција: Финансиски контролор во Македонијатурист АД, Скопје

Аргтим Салиу 

Образование: Доктор на науки по Јавна Администрација и Политички Науки, Правен Факултет “Јустинијан Први,” УКИМ.
Работно искуство: Секретар на Факултетот за Исламски Науки – Скопје.

  Славица Кузмановска

Образование: Магистрант по европски студии
Работа: односи со јавност, СЕП

Марија Филева

Образование:  Ph.D. Candidate in Business Law (Commercial Law), LL.M. in Business Law (Commercial Law) – Faculty of Law: both ,,Iustinianus Primus“ – Skopje

Работна позиција: Legal Department – Company for construction, engineering, trade and services NASTEL LTD Skopje

Марио Цветковски

Образование: Дипломиран Правник, Правен Факултет ’’Јустинијан Први’’ – Скопје ( правни студии)

Работна позиција: Сектор за Човечки ресурси- ДАРМ

  Афродита Муслиу

Образование: Double Degree MSc in “Agricultural Economics and Resource Management” SLU – Swedish University of Agricultural Sciences – Uppsala and UKIM, Faculty of Agricultural Sciences and Food – SkopjeРаботна позиција: Претседател на Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански Концепт, Скопје

  Даме Ѓорѓески

Образование: магистер по деловно право

Работна позиција: виш соработник во Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапја.

  Софија Граовац

Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, отсек: Маркетинг, Магистарски кандидат по комуникации, ИССПИ.

Работна позиција: Помлад соработник за усогласување и координација на работата на државната управа и промоција на правата на заедниците во Агенцијата за оставрување на правата на заедниците; Член на извршниот одбор на ДПСМ

Мартин Анастасовски

Образование: Дипломец по политички науки – Montclair State University

Работна позиција: Координатор во Project Carrie на Гордиан Системи

  Олга Василевска

Образование: Магистер по право од областа на деловно право – Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје

Работна позиција: Самостоен референт за имотно правна заштита и трговско право во АД за транспорт Македонски Железници Транспорт АД – Скопје

  Сашка Мамучевска 

Образование: Магистер и Докторант по деловно право на Правен факултет “Јустинијан Први” – УКИМ.

Работна позиција: Советник за специфични прашања во Секторот за правни работи во “Стопанска Банка” АД Скопје. Има екстензивно работно искуство во јавната администрација на РМ, пред сè во доменот на менаџирање со ЕУ ИПА 2007-2013 Програмите за прекугранична соработка.

  Костадин Тасевски

Образование: Дипломиран етнолог

Работна позиција: портпарол во ЈСП СКОПЈЕ, Одделение за односи со јавност и меѓународна соработка

  Јане Ченто

Образование:Магистер, American College Skopje

Вработен во Управата за јавни приходи

  Васил Стамболиски

Образование: Д-р на Машински Науки, истражувачко подрачје менаџмент, Дипл. Маш. Инж.- Механизациони машини и возила.

Работна позиција: Директор на пост-продажба и сервис и Претставник на раоководството за QMS во Еуроимпекс ДОО – Скопје

  Кристијан Трајковски

Образование: Дипломиран политолог на Правниот факултет Јустинијан Први при УКИМ. Ги завршувам магистерските студии во насоката Применета политика на ПФ при УКИМ.

Работна позиција: Соработник на ЦИКП/CRPM

  Весна Димитрова

Образование : Магистер по економски науки, МБА Менаџмент

Работна позиција : Докторант на Правниот Факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје

Мерсиха Смаиловиќ

Образование: Дипл.правник – УКИМ.

Работна позиција: Генерална секретарка на НВО ЛЕГИС.

  Сара Мустафа

Образование: Дипломирала на Факултетот за бизнис администрација на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.

Работна позиција: МЦМС, програма „Оспособување на жените погодени од конфликтот“

  Катерина Крстевска Савовска

Образование: доктор на науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Работна позиција: вонреден професор, Факултет за Безбедност, УКЛО