Generation 2013/2014

Ќендреса Сулејмани

Образование: Магистар по ‘Politics, Security, and Integration’ –  University College London

Работна позиција: Работи во Фондацијата Метаморфозис како проект координатор

Тина Џеповска

Образование: Магистрант по Напредни Европски студии и Меѓународни односи, Institut européen·European Institute (IE·EI), Academy of Nice

Работна позиција: Советник и вршител на работи во Амбасадата на РМ во Шпанија 

   
 
Петар Шапе

Образование: Магистер по економски науки (финансиско-банкарски менаџмент)

Работна позиција: Менаџер за продажба во АД Витаминка/ Член на извршен одбор на НСДП

Катерина Стојановска

Образование: Дипломиран социјален работник

Работна позиција: Помошник раководител на Сектор за меѓународна соработка и соработка со меѓународни организации – Влада на РМ

 
Тони Ристов

Образование: Дипломиран професор по историја

Работна позиција: Кустос во НУ Музеј на Македонија / Член на извршен одбор на Демократска Обнова на Македонија – ДОМ

Ана Тодоровска

Образование: Дипломиран политолог / Магистрант по политички менаџмент

Работна позиција: Manulife Corporate Client Account Representative/ John Hancock Financial (Канада)

   
 
Петранка Делова – Миладинова

Образование: Магистер по економски науки (MBA Management)

Работна позиција: Revenue Accountant at QlikTech International (Region: Germany, Switzerland and Austria)

Бобан Китановиќ

Образование:  Магистрант по мир и развој

Работна позиција: Фондација Хоризонти

 
 
Александар Софронијоски

Образование: Mагистер по казнено право и криминологија/компјутерски криминал

Работна позиција: Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Јета Красниќи

Образование: Магистер по дипломатија

Работна позиција: Асистент на Маркет Секторот и на Главниот Маркетинг Директор на Вип Оператор

  

 
 
Сашко Крстевски

Образование: Дипломиран економист / Aarhus Tekniske Skole – High national diploma in Multimedia design

Работна позиција: Управител на ДПТУ „КУ.ЦОМ“ Дооел Ивана Матеска

  

Ана Блажеска

Образование: Магистер по Европски политички студии на Колеџот на Европа во Бриж, Белгија / Магистер по конференциско толкување на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Р. Македонија

Работна позиција: Советник за координација со политички институции во Кабинетот на Претседателот на Владата на Р. Македонија

      
 

Катерина Вељановска (Блажевска)

Образование: Доктор по политички науки

Работна позиција: Проректор и Доцент на МИТ Универзитет, Факултет за безбедност, криминологија и финансиска контрола

Ивана Матеска

Образование: MPhil in Technology Policy – University of Cambridge

Работна позиција: PhD кандидат и соработник за истражување во Оддел за Менаџмент, Технологија и Економија во Универзитетот ETH Zurich

    
 

Љубица Пендароска

Образование: Магистер по меѓународно право / Докторант на меѓународно право и меѓународни односи

Работна позиција: Експерт и проектен менаџер за заштита на лични податоци / Надворешен соработник на Факултет за правни науки

Никола Петровски

Образование: Магистер по Меѓународно право

Работна позиција: Координатор во Национален Младински Совет на РМ/ Координатор во Р. Македонија на European Students for Liberty

    
 
Александра Стојановска

Образование: Дипломиран Актер, Магистар по Арт менаџмент на Нов Бугарски Универзитет, Софија

Работна позиција: Менаџер на Човечки Ресурси во ИТ компанија “GigaVoice”, freelance НВО интернационален проектен координатор и асистент, едукатор по неформално образование

Наџи Исмаили

Образование: Магистар по дипломатија и меѓународни односи

Работна позиција: Project Officer at the Joint Technical Secretariat of the Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013″

  

    
 

Марија Вељовска Кондовска

Образование: Докторски студии – Европски студии за интеграција и комуникации

Работна позиција: Проектен координатор во Европско движење на Република Македонија

Славе Узуновски

Образование: Дипломиран политиколог

Работна позиција: Консултант

    
 

Станислава Чулиќ  

Образование: Магистер по менаџмент на јавна администрација и управување на локална самоуправа на Универзитетот Париз 12, Вал де Марне, Франција

Работна позиција: Советник во Комисијата за европски прашања, Собрание на Република Македонија

Златко Јанковски

Образование: Магистрант по медиуми и комуникации

Работна позиција: Соработник во Секретаријатот за Европски прашања

    
 

Александра Жоглева

Образование: Магистер по европски студии – Универзитет за применети науки, Бремен, Германија

Работна позиција: Секретаријат за европски прашања, вработена во Секторот за интеграција

 
Илија Чалшев

Образование: Магистрант по деловна економија

Работна позиција: Помошник на пратеникот и подсекретар на ВМРО-ДПМНЕ г-дин Васил ПишевАлександра Жоглева

    
 

Кристијан Алексоски

Образование: Магистрант на Универзитетот во Хајделберг

Работна позиција: консултант во PwC (Price Waterhouse Cooper)

    
 

   

Comments by Participants / Коментари од учесници

 

The School of Public Policy Mother Teresa focuses on a combination of unique lectures about current issues of domestic and international politics and unique chance to meet young intellectuals. Imagine sitting in group of promising young people, listening to lectures, taking notes and participating in debates…. This is the way in which this school upgrades your knowledge. In fact, this school literally feeds your brain with new knowledge and new skills. Namely, you will be challenged to study more than you thought possible.

Marija VELJOVSKA KONDOVSKA  

 

Wonderful experience that you can only dream. Many thanks to CRPM and School of Public Policy “Mother Teresa” that allows me to be part of this school. In the past period I gained a wonderful experience and knowledge in terms of European values and practice of democracy on a higher level and from a different perspective and of course, the possibility of spreading and exchanging of new experiences and friendships in Macedonia and abroad.

       Petar SHAPE


The participation in the School of Public Policy “Mother Theresa” for me is a wonderful experience, both professionally and personally.

Active participation in joint activities with people from different professional profiles is in itself a huge benefit to develop your own personality, to gain diverse experiences and enrich the network of contacts with young, successful and promising individuals which become permanent and sincere friendships.

Through a series of top lecturers and experts in their fields, the School of Public Policy “Mother Teresa” offers an opportunity to meet with many areas and aspects of cultural and social order of our society, but also more broadly in the international context, which makes it a real choice for every young person who wants to invest in its future.

         Katerina STOJANOVSKA

 

 

Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ претставува комбинација од уникатни предавања за актуелни прашања од домашната и меѓународната политика и уникатна шанса за запознавање на млади интелектуалци. Замислете седите во група на перспективни млади луѓе, слушате предавања, земате белешки и учествувате во дебати… Ова е начинот на кој оваа Школа го надградува вашето знаење. Всушност, оваа Школа буквално го храни вашиот мозок со нови знаења и нови вештини. Имено, ќе се соочите со предизвикот да научите многу повеќе отколку што сте мислеле дека е можно.

 Марија ВЕЉОВСКА КОНДОВСКА

 

Прекрасно искуство кое што може само да се посака. Голема благодарност до ЦРПМ и школата за јавни политики “Мајка Тереза” што ми овозможи да бидам дел од оваа школа. Во целиот изминат период се стекнав едно прекрасно искуство и знаења во поглед на сознавањето на Европските вредности и практицирањето на демократијата на едно повисоко ниво и од една поинаква перспектива, секако и можноста за ширење и размена на нови искустваи пријателства како во Македонија така и надвор од неа.

 Петар ШАПЕ

 

 

Учеството во школата за јавни политики за мене е едно прекрасно искуство, како професионално така и лично.

Активната партиципација во заеднички активности со личности од различни професионални профили е само по себе една огромна придобивка за развивање на сопствената личност, стекнување на разнолики искуства како и збогатување на мрежата на контакти со млади, успешни и перспективни лица кои прераснуваат во трајни и искрени пријателства.

Преку низа врвни предавачи и експерти во своите области, Школата за јавни политики „Мајка Тереза„ нуди можност за запознавање со повеќе области и аспекти од општествениот, социјалниот и културниот поредок на нашето општество, но и многу пошироко во меѓународен контекст, што ја прави вистински избор за секој млад човек кој сака да вложи во својата иднина.

Катерина СТОЈАНОВСКА

Participation in the School of Public Policy “Mother Theresa” was a wonderful experience for me. The interaction with the other young intellectuals from the group was an opportunity to look at the issues from different perspective. The team of lecturers was excellent. I am very grateful to the organization team of CRPM –
Aleksandar SOFRONIJOSKI
Учеството во Школата за јавни политика “Мајка Тереза” беше едно прекрасно искуство за мене. Соработката со други млади интелектуалци во школата ми овозможи темите кои ги обработувавме да ги анализирам од друга перспектива. Тимот на предавачи беше одличен. Голема благодарнот за организациониот тим во ЦРПМ –
Александар СОФРОНИЈОСКИ