Generation 2010/2011

Љуљзим Селами

Образование: Магистер по политички науки

Асистент на ФОН Универзитетот во Скопје

Тоше Зафиров

Образование: Магистрант на политички науки

Проект координатор во институтот ”Прогрес”

Линдита Реџепи

Образование: Магистрант по Меѓународни односи и разрешување на конфликти

Работна позиција: Асистент за програма и обука, Американски Мировен корпус

Оливер Станоески

Образование: Докторант по мир и развој

Демонстратор при Универзитетот Свети Кирил и Методиј – Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир.

Линдита Шакири Атанасова

Образование: Дипломиран инжињер по металургија; Магистрант на меѓународни односи и дипломатија

Советник во општина Аеродром (Член на највисоките раководства на СДСМ)

Наташа Доневска

Образование: Магистер по меѓународна соработка и развој; Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Консултант

Диоген Хаџи-Коста Милевски

Образование: Докторант на јавна администрација

Асистент на ФАМИС

Дарко Павловски

Образование: Магистер по меѓународно јавно право

Правен офицер на Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Ненад Златановиќ

Образование: Специјалист интернист – субспецијалист кардиолог; Магистер по медицински науки

Работна позиција: Вработен во ПЗО Кор-Медико Скопје

Калтрина Зеколи

Образование: Магистрант по правни науки

Асистент на Државниот универзитет во Тетово; вработена во општина Чаир

Бурим Латифи

Образование: Магистрант на корпоративни финансии и банкарство

Државен службеник во министерството за економија

Драгана Букилица

Образование: Дипломиран филолог

Советник во општина Аеродром

Катерина Тодоровска

Образование: Дипломиран правник и Магистер по европски студии

Работна позиција: Програмски координатор во МОФ

Стево Бајдески

Образование: Магистрант по мир и развој

Приватен бизнис

Африм Бакиу

Образование: Дипломиран филолог

Наставник по англиски јазик

Томе Гушев

Образование: Магистрант по применета политика

Асистент во канцеларијата за комуникација со пратениците во Велес

Горазд Милошовски

Образование: Апсолвент на политички студии

Државен службеник во генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија

Билјана Аврамовска

Образование: Магистар по меѓународна и европска безбедност Советник во министерството за одбрана

Бетијан Китев

Образование: Магистрант на политички науки

Советник во општина Кавадарци

Марија Теговска

Образование: Магистрант на меѓународни односи

Вработена во Институт за демократија “Социетас Цивитас”

   

 

     


  Comments by Participants / Коментари од учесници

  

“The experience with the School of Public Policy is a   special pleasure and spiritual enrichment because it gives opportunity to   have open and constructive debates on different topics in the society and   also, to meet and socialize with people from the intellectual elite in the   country and beyond”

Darko Pavlovski (Lawyer to the European Court   of Human rights in Strasbourg, France) 

 

“School of Public Policy Mother Teresa is a great   networking opportunity for civic activists of all generations in Macedonia by creating a forum to exchange ideas and opinions about current, past and  future challenges of our society. This school is a rare opportunity for   consideration of the domestic social problems in an international context, and the opening scene of the international issues that have an impact on  domestic social trends “

Katerina Todorovska ( MA European Studies at the University of Hamburg, Germany)

 

“Unforgettable experience accompanied by moments of   professionalism and friendship with a group of promising young people, future   leaders in their fields. Professional debates, acquired new skills in the   process of reproduction public policies, and mutual exchange of views on given issues, is a solid foundation upon which this school is building its future and promote the future of its participants. “

Oliver Stanoeski (Ph.D. and an associate of the Institute for Security, Defence and Peace at the Faculty of Philosophy) 

 

“Participation in the School of Public Policy” Mother   Teresa “is a very positive experience because through organized lectures   from renowned lecturers, it gives the opportunity to meet and deepen the   knowledge of current issues of domestic and international politics. The   quality and reputation of the school speaks mostly by the fact that it is   supported and funded by the Council of Europe. One of the most important things in the participation of this school is the wonderful atmosphere for work that presents a good foundation for acquisition of new honest friendships that will continue to be further maintained. Eventually, I would   like to extend my gratitude to the organizing team for their professional   spirit but also comradely attitude towards all participants in the first   generation of school.

Lindita Sakiri Atanasova (Municipality of Aerodrom Advisor). 

 

“I thank the CRPM for the wonderful experience the School of Public Policy “Mother Teresa ” gave to me. Within the school, I met  wonderful young and smart people, created significant contacts, not only in the private sphere but to the professional one as well, with people with whom they collaborate today. It is worth mentioning the session in Strasbourg that makes this school irreplaceable “

 Diana Stojanovic Djordjevic  (Ph.D., employed at the Institute for Sociological, Political and Legal Research)

 


 

“Искуството со школата за јавни политики е едно посебно   задоволство и духовно збогатување бидејќи претставува можност за отворена и   конструктивна дебата за различни, горливи теми во општеството како и за   запознавање и дружење со личности од интелектуалната елита во земјата и   пошироко”

Дарко Павловски (правник  во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција). 

  

“Школата за јавни политики Мајка Тереза е одлична можност за   вмрежувањена граѓанските активисти од сите генерации во Македонија преку   создавање на форум за размена на идеи и мислења за сегашните, минатите и   идните предизвици на нашето општество. Оваа школа претставува ретка прилика   за согледување на домашните општествени проблеми во меѓународен контекст,   како и за отворање на прашања од меѓународната сцена кои имаат свое влијание   во домашните општествени текови”

Катерина Тодоровска (Магистер по европски студии на универзитетот во Хамбург, Германија).

 

“Незаборавно искуство пропратено со моменти на професионализам и   дружење со една група на млади и перспективни луѓе, идни лидери во своите   области. Стручните дебати, стекнатите нови вештини во однос на процесот на   креирење јавни политики, како и размената на меѓусебните ставови на дадените   проблематики, се цврста основа врз која оваа школа ја гради својата иднина но   и ја промовира иднината на нејзините учесници.” 

Оливер Станоески (докторант и стручен соработник на Институтот за безбедност,   одбрана и мир при Филозофскиот Факултет во Скопје)  

 

Учеството на школата за Јавни Политики”Мајка Тереза”   претставува едно многу позитивно искуство бидејќи преку организираните   предавања од реномирани предавачи се дава можност за запознавање и   продлабочување на знаењата на актуелни теми од домашната и меѓународната   политика. За квалитетот и реномето на школата најмногу говори фактот што таа   е подржана и финансирана од страна на Советот на Европа. Една од најважните   работи во учеството на оваа школа е прекрасната атмосфера за работа која   претставува добра подлога за стекнување на нови искрени пријателства кои   продолжуваат понатаму да се одржуваат. На крајот би сакала да упатам голема   благодарност до организацискиот тим на школата за нивниот професионален но   истовремено и другарски однос кон сите учесници на првата генерација на   школата. “

Линдита Шакири Атанасова   (Советник во општина Аеродром)  

 

“Му благодарам на ЦРПМ за прекрасното искуство кое што ми го   овозможи Школата за Јавни Политики”Мајка Тереза”. Во рамките на школата   запознав прекрасни млади и паметни луѓе, остварив значајни контакти, не само   приватно, туку и професионално, луѓе со кои што соработувам и денес. Вреди да   се спомене и сесијата во Страсбург која ја прави оваа школа незаменлива”

Дијана   Стојановиќ Ѓорѓевиќ (докторант; вработена во институтот за социолошки и   политичко-правни истражувања).