Generation 2017/2018

Дора Јурукова

Образование: Магистер на политички науки, докторанд на историски науки

Работно место: Државен архив на РМ

Александар Ралев

Образование: Магистер на економски науки -Mеѓународен Mенаџмент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје – Економски институт

Работна позиција: Финансиски контролор во Македонијатурист АД, Скопје

Аргтим Салиу 

Образование: Докторант на Правниот Факултет “Јустинијан Први” – Скопје по Јавна Администрација и Политички Науки.
Работно искуство: Секретар на Факултетот за Исламски Науки – Скопје.

 

Славица Кузмановска

Образование: Магистрант по европски студии
Работа: односи со јавност, СЕП

Марија Филева

Образование:  Ph.D. Candidate in Business Law (Commercial Law), LL.M. in Business Law (Commercial Law) – Faculty of Law: both ,,Iustinianus Primus“ – Skopje
Работна позиција: Legal Department – Company for construction, engineering, trade and services NASTEL LTD Skopje

Марио Цветковски

Образование: Дипломиран Правник, Правен Факултет ’’Јустинијан Први’’ – Скопје ( правни студии )

Работна позиција: Сектор за Човечки ресурси- ДАРМ

 

Афродита Муслиу


Образование: Double Degree MSc in “Agricultural Economics and Resource Management” SLU – Swedish University of Agricultural Sciences – Uppsala and University Ss Cyril and Methodius, Faculty of Agricultural Sciences and Food – Skopje

Работна позиција: Претседател на Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански Концепт, Скопје


  Даме Ѓорѓески Образование: магистер по деловно право

Работна позиција: виш соработник во Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапја.

  Софија Граовац Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, отсек: Маркетинг, Магистарски кандидат по комуникации, ИССПИ.

Работна позиција: Помлад соработник за усогласување и координација на работата на државната управа и промоција на правата на заедниците во Агенцијата за оставрување на правата на заедниците; Член на извршниот одбор на ДПСМ

Мартин Анастасовски  Образование: Дипломец по политички науки – Montclair State UniversityРаботна позиција: Координатор во Project Carrie на Гордиан Системи
 

Олга Василевска

Образование: Магистер по право од областа на деловно право – Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје

Работна позиција: Самостоен референт за имотно правна заштита и трговско право во АД за транспорт Македонски Железници Транспорт АД – Скопје


  Сашка Мамучевска 

Образование: Магистер по деловно право / Докторант по деловно право на Правен факултет “Јустинијан Први” – УКИМ, Скопје

Работна позиција: Советник за специфични прашања во Секторот за правни работи во “Стопанска Банка” АД Скопје. Претходно екстензивно работно искуство во јавната администрација на Република Македонија, пред сè во доменот на менаџирање со ЕУ ИПА 2007-2013 Програмите за прекугранична соработка.