Home » Archives by category » Featured Slider
Twelfth weekly lecture with Prof. d-r. Branislav Sarkanjac

Twelfth weekly lecture with Prof. d-r. Branislav Sarkanjac

Дванаесетто седмично предавање со Проф. д-р. Бранислав Саркањац Трендот низ европските држави на бранење на „сувереното“ и „своето“ ќе продолжи и во иднина, па Македонија ќе биде приморана внимателно да следи и да се постави согласно дадената состојба.  Дополнително, ќе биде полезно и зајакнување на економската соработката со останатите земји како што се Кина, Индија [...]

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Бренд менаџмент – ново поглавје од обуките од проектот Смарт Старт Од 08-09.02.2017 во Берово се одржа шестата по ред обука во рамки на проектот Смарт Старт. Обучувачката Љупка Наумовска на претставниците на идните социјални претпријатија им пренесе знаење за тоа како се развива една бренд стратегија, како и за тоа кои се основните правила [...]

Геополитичките случувања и Македонија

Геополитичките случувања и Македонија

Единаестото неделно предавање за 2016/7 година со Мирка Велиновска, публицист и аналитичар. Хотел Порта, 8.2 2017 година.

Smart Start project

Smart Start project

ЦИКП во рамките на Смарт старт проектот работи на градење на капацитетите и промоција на невладините организации во социјални претприемачи, но и во унапредување на овозможувачката средина за развој на социјално претприемништво. Во тој контекст вчера тимот на ЦИКП заедно со 26 организации вклучени во Смарт Старт проектот ги поднесе Коментарите на нацрт програмата за реформи во [...]

Fourth training within the project Smart Start

Fourth training within the project Smart Start

Четврта обука во рамки на проектот Смарт Старт За време на четвртата обука, идните социјални претприемачи и претприемачки дознаа како се осмислува дизајн за производ или услуга. Предавачка овој пат беше Софија Богева, консултантка за иновации при УНДП. Учесниците и учесничките добија знаење околу Design Thinking методологијата, а преку поединечни и групни вежби се запознаа [...]

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

The political role of the Macedonian Constitutional Court has been ignored and omitted from study by academia, as well as from commentaries and interpretations by legal professionals. The latter understand the Constitutional Court as part of the judicial system of the country and recognize its role as a legal institution which decides on matters disputed [...]

CRPM is the leading think-tank from Macedonia-N.1 in the 2016 Think Tank Index

CRPM is the leading think-tank from Macedonia-N.1 in the 2016 Think Tank Index

CRPM is the only Macedonian think tank ranked in the  Global Think Tank Index. Overall, we are 42nd in Central and Eastern Europe. See here: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks

Оглас за избор на практикант/практиканка

Оглас за избор на практикант/практиканка

CRPM Skopje / ЦИКП Скопје е тинк тенк сп седиште вп Македпнија и сп прпектни активнпсти вп Југпистпчна Еврппа. Канцеларијата вп Македпнија заппчна сп рабпта вп 2004 гпдина и денес има вкупнп 10 врабптени кпи рабптат на истражуваое и анализа, градеое на капацитети и евалуација вп пбласта јавни пплитики. CRPM Skopje / ЦИКП Скопје, пбјавува [...]

Безбедност, дијалог и заједничке вредности у фокусу ЕУ

Безбедност, дијалог и заједничке вредности у фокусу ЕУ

У тренутку када се Европа суочава са економском и мигрантском кризом, популизмом и тероризмом – пажња Уније преусмерена је на решавање тих питања и изборе у већим чланицама, а на уштрб региона. На скупу у Београду истакнуто је да у процесу даљег проширења Уније фокус мора да буде на безбедности, дијалогу у региону и заједничким [...]

INTERVIEW Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of School of Political Studies Mother Teresa and Center for Research and Policy Making (CRPM)

INTERVIEW Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of School of Political Studies Mother Teresa and Center for Research and Policy Making (CRPM)

1.       According to information that can be heard from various sides, Macedonia faces with the political crisis. In which manner is this crisis manifested and what is the solution for resolving the situation? In that context, do you perceive similarities with the situation in Montenegro or other region countries? The Macedonian political crisis is a result [...]

Page 1 of 7123Next ›Last »