Home » Archives by category » Publications
Македонски Обама или Платформа од Тирана

Македонски Обама или Платформа од Тирана

Во очекување на резултатите од Локалните избори 2017 ЦИКП прашува како да ги освоите гласовите на другите? Центарот за истражување и креирање политики анализираше две студии на случај „Македонски Обама„ и „Непотребно глумење патриотизам„ како и нивниот резултат- етничко наддавање во форма на Платформа од Тирана. Исто така дава препораки како до интегративен изборен модел. [...]

Нова публикација: ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА   НА ВОВЕДУВАЊЕТО МОДЕЛ  НА СОЦИЈАЛНИ ДОГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Нова публикација: ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА НА ВОВЕДУВАЊЕТО МОДЕЛ НА СОЦИЈАЛНИ ДОГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Утврдување на улогата на државата и на приватниот, односно граѓан- скиот сектор, во процесот на испорачување социјални услуги е од особена важност за обезбедување соодветен модел на воведување, обезбедување и мониторинг на заштитата на ранливите категории граѓани во Република Македонија. Во овој контекст е важно да се посочи дека во услови на вове- дување модел [...]

Нова публикација: МОДЕЛОТ   НА СОЦИЈАЛНИ ДОГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   ПРИКАЖАН ПРЕКУ АНАЛИЗА   НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРОШОЦИ И АНАЛИЗА НА КОРИСТ И ТРОШОЦИ

Нова публикација: МОДЕЛОТ НА СОЦИЈАЛНИ ДОГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИКАЖАН ПРЕКУ АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРОШОЦИ И АНАЛИЗА НА КОРИСТ И ТРОШОЦИ

Заштитата на децата без родители и/или родителска грижа е комплексна област што вклучува повеќе важни сегменти. Прифаќањето на овие деца, како и континуираната и професионалната поддршка на нивниот личен и професионален развој, од страна на обучени згрижувачи, стручни лица, како и лица вработени во различни општествени потсистеми е од исклучителна општествена важност. Затоа системите на [...]

„Петки во дневник – единици на ПИСА“

„Петки во дневник – единици на ПИСА“

ЦИКП соработуваше со Finance Think и Македонското Монтесори Здружение на истражување за квалитетот на основното образование во Македонија. На настанот „Петки во дневник – единици на ПИСА“ беа презентирани главните наоди. Среќни сме што препораките кои произлегоа од истражувањето се во иста насока со искажаните приоритети на Министерството за образование и наука.

Споредба на податоци од бизнис анкета 2014-2016 година за скриената економија во Македонија – Инфографикони.

Споредба на податоци од бизнис анкета 2014-2016 година за скриената економија во Македонија – Инфографикони.

Споредба на податоци од бизнис анкета 2014-2016 година за скриената економија во Македонија – Инфографикони.

What are the main challenges for the industrial relations in Macedonia and how can they be addressed?

What are the main challenges for the industrial relations in Macedonia and how can they be addressed?

The changing economy calls for changed labor relations. What are the main challenges for the industrial relations in Macedonia and how can they be addressed? More info in the video! https://www.youtube.com/watch?v=Hp6fYx6ILvU

New Publications

New Publications

In Industrial Relations in Macedonia: Challenges Ahead of Economic Recovery CRPM explored the challenges ahead of the economic recovery in the national industrial relations system and the future of social dialogue in Macedonia in light of the economic governance process and the trends of digitalization and individualization of the workplace. Read our studies here:  

The Hidden Tax Heaven- new CRPM Policy Brief

The Hidden Tax Heaven- new CRPM Policy Brief

  Hidden Economy and Tax Evasion in Macedonia, Albania and Kosovo Policy Brief N.39, February 2017 Authors: Emil Shurkov, Ana Mickovska, Raleva, Ornela Cami, Rezarta Delibashzade

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

The political role of the Macedonian Constitutional Court has been ignored and omitted from study by academia, as well as from commentaries and interpretations by legal professionals. The latter understand the Constitutional Court as part of the judicial system of the country and recognize its role as a legal institution which decides on matters disputed [...]

CRPM Guidebook: Gendered Participation Models for Local Policy-making and Budgeting

CRPM Guidebook: Gendered Participation Models for Local Policy-making and Budgeting

МОДЕЛИ ЗА УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ НА ЛОКАЛНО НИВО Прирачник со ресурсни материјали Автори: Др. Марија Ристеска / М-р Ана Мицковска Ралева / М-р Александар Цеков / Ристе Змејкоски more

Page 1 of 6123Next ›Last »