Home » Archives by category » Publications
New Publications

New Publications

In Industrial Relations in Macedonia: Challenges Ahead of Economic Recovery CRPM explored the challenges ahead of the economic recovery in the national industrial relations system and the future of social dialogue in Macedonia in light of the economic governance process and the trends of digitalization and individualization of the workplace. Read our studies here:  

The Hidden Tax Heaven- new CRPM Policy Brief

The Hidden Tax Heaven- new CRPM Policy Brief

  Hidden Economy and Tax Evasion in Macedonia, Albania and Kosovo Policy Brief N.39, February 2017 Authors: Emil Shurkov, Ana Mickovska, Raleva, Ornela Cami, Rezarta Delibashzade

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

The political role of the Macedonian Constitutional Court has been ignored and omitted from study by academia, as well as from commentaries and interpretations by legal professionals. The latter understand the Constitutional Court as part of the judicial system of the country and recognize its role as a legal institution which decides on matters disputed [...]

CRPM Guidebook: Gendered Participation Models for Local Policy-making and Budgeting

CRPM Guidebook: Gendered Participation Models for Local Policy-making and Budgeting

МОДЕЛИ ЗА УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ НА ЛОКАЛНО НИВО Прирачник со ресурсни материјали Автори: Др. Марија Ристеска / М-р Ана Мицковска Ралева / М-р Александар Цеков / Ристе Змејкоски more

Родово-одговорни буџетски анализи

Родово-одговорни буџетски анализи

Почитувани, тука можете да ги најдете сите 15 родово-одговорни буџетски анализи подготвени од страна на неформалната мрежа Чувар(к)и на јавното ќесе-кон родово одговорен буџет.

Open CRPM at the Government Partnership (OGP), Global Summit 2016, Paris 7-9.12

Open CRPM at the Government Partnership (OGP), Global Summit 2016, Paris 7-9.12

На Глобалниот самит за отворена влада во Париз за време на денот посветен на граѓанското општество беше презентирана студијата Отворени податоци за квалитет на воздух и нивното влијание на граѓански активизам во Македонија. Five years and nearly 2500 individual open government reforms later, it’s high time to see whether OGP has had a positive impact [...]

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ : АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ ОД РОДОВ АСПЕКТ

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ : АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ ОД РОДОВ АСПЕКТ

Родова сегрегација на професиите – повод за анализата Родовата нееднаквост на пазарот на трудот, честопати се поврзува со различните професии кои жените и мажите ги избираат и извршуваат. Додека жените се насочуваат повеќе кон професиите поврзани со грижа и услуги, мажите се позастапени во техничките професии. Имајќи предвид дека вреднувањето на двете групи професии е [...]

THE SHADOW WORKER – HIDDEN ECONOMY AND UNDECLARED LABOR IN MACEDONIA, ALBANIA AND KOSOVO

THE SHADOW WORKER – HIDDEN ECONOMY AND UNDECLARED LABOR IN MACEDONIA, ALBANIA AND KOSOVO

1. Introduction Often words such as “shadow”, “underground”, “informal”, “undeclared”, “grey”, and “unobserved” are interchangeably used with “hidden” to describe inevitably the same phenomenon but from a different perspective. To clarify – throughout the text “hidden” economy will be used to describe economic activities and practices which are legal (non-criminal) as to their nature but [...]

Публикација: Трансформативна улога на Уставниот суд на Македонија

Публикација: Трансформативна улога на Уставниот суд на Македонија

    ТРАНСФОРМАТИВНА УЛОГА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018

ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018

(нацрт од 21.03.2016)   Во Март 2016 година започна процесот за подготовка на Националниот акциски план за отворена влада (2016-2018 година) во рамки на глобалната иницијатива ,,Отворено владино партнерство (ОВП)“ што го предводат Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), како институција задолжена за координација од страна на владата и Центарот за истражување и креирање  [...]

Page 1 of 512345