Скриениот товар за македонското стопанство….

0
59

Прочитајте ја најновата анализа на Emil Surkov во последното издание на списанието на Американската стопанска комора во Македонија под наслов „Скриениот товар за македонското стопанство“ (стр.22).
Check out the newest analysis by Emil Surkov in the latest AmCham’s magazine titled “Macedonia’s Hidden Business Burden” (pp. 22).