School Events

Alumni Session of School of Public Policy Mother Teresa, Veles, December 23-25th, 2016, Liberal Multiculturalism and Policy analysis

Трета викенд сесија за слушателите на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ Од 23-25 декември оваа…

Graduation ceremony 2015/6

    Graduation ceremony for the Students of the School of Public Policy Mother Teresa generation…

Десето седмично предавање за 2016/7 година со Миша Ѓурковиќ, директор, Институт за европски студии

  Десеттото седмично предавање за 2016/7 година со Миша Ѓурковиќ, директор, Институт за европски студии на…

WEEKEND SESSION ON EURO-ATLANTIC INTEGRATION

  Program 2016 of Public Policy and Issues in Euro-Atlantic affairs and enlargement Session of School…

Девето седмично предавање за 2016/7 година со Илијa Џугoмaнoв (АТА)

Девето седмично предавање за 2016/7 година. Г-н.  Илијa Џугoмaнoв прoгрaмски директoр нa АТА Евроатлантски Сoвет нa…

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court The political role of the Macedonian Constitutional Court has been ignored and omitted from study by academia, as well as from commentaries and interpretations by legal professionals. The latter understand the Constitutional Court as part of…

Безбедност, дијалог и заједничке вредности у фокусу ЕУ

Безбедност, дијалог и заједничке вредности у фокусу ЕУ У тренутку када се Европа суочава са економском и мигрантском кризом, популизмом и тероризмом – пажња Уније преусмерена је на решавање тих питања и изборе у већим чланицама, а на уштрб региона. На скупу у Београду…

Оглас за избор на практикант/практиканка

Оглас за избор на практикант/практиканка CRPM Skopje / ЦИКП Скопје е тинк тенк сп седиште вп Македпнија и сп прпектни активнпсти вп Југпистпчна Еврппа. Канцеларијата вп Македпнија заппчна сп рабпта вп 2004 гпдина и денес има вкупнп 10 врабптени кпи рабптат…

SECOND PRIZE FOR CRPM FROM THE JAPANESE AWARDS FOR OUTSTANDING RESEARCH ON DEVELOPMENT

SECOND PRIZE FOR CRPM FROM THE JAPANESE AWARDS FOR OUTSTANDING RESEARCH ON DEVELOPMENT Second prize for CRPM from the Japanese Awards for Outstanding Research on Development, for the research proposal: ‘Teaching Learning to Learn for the Knowledge-Based Society’ Ana Mickovska Raleva is representing CRPM at the GDNs conference Education…

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project Бренд менаџмент – ново поглавје од обуките од проектот Смарт Старт Од 08-09.02.2017 во Берово се одржа шестата по ред обука во рамки на проектот Смарт Старт. Обучувачката Љупка Наумовска на претставниците на идните социјални претпријатија…

ИЗВЕШТАЈ / РАБОТИЛНИЦА – ЕФЕКТИВНИ ЈАВНИ УСЛУГИ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

ИЗВЕШТАЈ / РАБОТИЛНИЦА – ЕФЕКТИВНИ ЈАВНИ УСЛУГИ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од Европската Унија ,,Застапување за отворена…

РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ СО УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ГРАД СКОПЈЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МАРТ – МЕСЕЦ НА ЖЕНСКИ ПРАВА“

РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ СО УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ГРАД СКОПЈЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МАРТ – МЕСЕЦ НА ЖЕНСКИ ПРАВА“

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во периодот од 15-ти до 19-ти февруари, организира и одржа пет…

WORKSHOP: PUBLIC INSTITUTIONS’ AND CSOS’ ROLE IN COUNTERING TAX EVASION AND FRAUD

WORKSHOP: PUBLIC INSTITUTIONS’ AND CSOS’ ROLE IN COUNTERING TAX EVASION AND FRAUD

On 18 February 2015 the Center for Research and Policy Making (CRPM), in collaboration with the Center for the Study…

Third training within the Smart Start project

Third training within the Smart Start project

  Трета обука во рамки на проектот Смарт Старт Од 12-13 овој месец во Крушево, се одржа третата…

ЕВРОПСКИОТ СУД НА РЕВИЗОРИ: ЛОТОС ПРОЕКТОТ ИМАШЕ ПОЗИВИТВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

ЕВРОПСКИОТ СУД НА РЕВИЗОРИ: ЛОТОС ПРОЕКТОТ ИМАШЕ ПОЗИВИТВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

Европскиот суд на ревизори во последниот извештај во кој се анализира влијанието на ИПА проектите од областа на…

PROJECT INFO SHEET

PROJECT INFO SHEET

Full project name: „Sustaining civil society impact through social entrepreneurship and innovations in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro,…

Our Videos