School Events

Fourteenth weekly lecture with prof. dr. Gordana Siljanovska Davkova weekly lecture with prof. dr. Gordana Siljanovska Davkova

Четиринаесетто седмично предавање со проф. д-р. Гордана Сиљановска Давкова Уставот мора постојано да биде консултиран при…

Thirteenth Weekly Discussion With Agim Jonuz

Тринаесеттото предавање ни донесе жива дискусија со публицистот и аналитичар Г-н. Агим Јонуз. Тоа се одржа…

Twelfth weekly lecture with Prof. d-r. Branislav Sarkanjac

Дванаесетто седмично предавање со Проф. д-р. Бранислав Саркањац Трендот низ европските држави на бранење на „сувереното“…

Геополитичките случувања и Македонија

Единаестото неделно предавање за 2016/7 година со Мирка Велиновска, публицист и аналитичар. Хотел Порта, 8.2 2017…

Alumni Session of School of Public Policy Mother Teresa, Veles, December 23-25th, 2016, Liberal Multiculturalism and Policy analysis

Трета викенд сесија за слушателите на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ Од 23-25 декември оваа…

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court

New CRPM Publication:The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court The political role of the Macedonian Constitutional Court has been ignored and omitted from study by academia, as well as from commentaries and interpretations by legal professionals. The latter understand the Constitutional Court as part of…

Информација за медиуми

Информација за медиуми Повеќе информации тука:…

Оглас за избор на практикант/практиканка

Оглас за избор на практикант/практиканка CRPM Skopje / ЦИКП Скопје е тинк тенк сп седиште вп Македпнија и сп прпектни активнпсти вп Југпистпчна Еврппа. Канцеларијата вп Македпнија заппчна сп рабпта вп 2004 гпдина и денес има вкупнп 10 врабптени кпи рабптат…

Regional Winter School Security 2017: Cross-border Cooperation in Coping with Common Security Challenges from the Migrant and Refuge Crisis

Regional Winter School Security 2017: Cross-border Cooperation in Coping with Common Security Challenges from the Migrant and Refuge Crisis Participating Students and Professors: Faculty of Security – Skopje (St. Clement of Ohrid University, Bitola) The Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade Faculty of Political Science of Zagreb University, Zagreb Organization and Concept: Marija Risteska…

Seventeenth lecture and discussion of the School with Afrim Gashi from BESA

Seventeenth lecture and discussion of the School with Afrim Gashi from BESA Седумнаесетотто седмично предавање се одржа на 22.03.2017 год. (среда) со почеток од 18.00 часот во Хотел Порта. Предавач беше г-н. Африм Гаши, член на раководството на Движењето „Беса“. Со Гаши разговаравме за актуелните политички збиднувања во…

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Бренд менаџмент – ново поглавје од обуките од проектот Смарт Старт Од 08-09.02.2017 во Берово се одржа шестата…

ИЗВЕШТАЈ / РАБОТИЛНИЦА – ЕФЕКТИВНИ ЈАВНИ УСЛУГИ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

ИЗВЕШТАЈ / РАБОТИЛНИЦА – ЕФЕКТИВНИ ЈАВНИ УСЛУГИ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од Европската Унија ,,Застапување за отворена…

РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ СО УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ГРАД СКОПЈЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МАРТ – МЕСЕЦ НА ЖЕНСКИ ПРАВА“

РАБОТИЛНИЦИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ СО УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ГРАД СКОПЈЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „МАРТ – МЕСЕЦ НА ЖЕНСКИ ПРАВА“

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во периодот од 15-ти до 19-ти февруари, организира и одржа пет…

Податоци од анкета на население за даночната евазија во Република Македонија во 2016 година

Податоци од анкета на население за даночната евазија во Република Македонија во 2016 година

  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕДИУМИ БР. 2: Податоци од анкета на население за даночната евазија во Република Македонија во…

Вечерите на женски права почнаа! Придружете ни се!

Вечерите на женски права почнаа! Придружете ни се!

Вечерите на женски права 2017 се во тек! Досега се одржаа две работилници за јога,работилница за фотографија, работилница за раскажување, работилница за стрип…

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Brand Management – a new chapter in the training cycle of Smart Start project

Бренд менаџмент – ново поглавје од обуките од проектот Смарт Старт Од 08-09.02.2017 во Берово се одржа шестата…

Our Videos